Informacje o zadatku

 

 

  • W przypadku rezerwacji wizyty na przeprowadzenie leczenia w podmiocie leczniczym prowadzonym przez Piosik Stomatologia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, pobierany jest zadatek w wysokości 200 złotych.
  • Zadatek może zostać uiszczony w gabinecie lub przelewem na konto bankowe o nr: 47 1090 1391 0000 0001 4399 8791. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, brak zaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji będzie skutkował odwołaniem rezerwacji wizyty.
  • Zadatek jest odejmowany od kosztów leczenia w momencie ich rozliczenia.
  • Jeżeli Pacjent przełoży wizytę z minimum 48 – godzinnym wyprzedzeniem (liczonym jako dni robocze), wpłacony zadatek zostaje zaliczony na poczet kolejnej wizyty. W przypadku braku przełożenia wizyty z wymaganym wyprzedzeniem lub braku stawienia się Pacjenta na umówionej wizycie zadatek przepada. Brak zwrotu zadatku spowodowany jest koniecznością poniesienia przez podmiot leczniczy kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z pozostawaniem personelu medycznego w gotowości do wykonywania świadczeń medycznych.
  • W przypadku, w którym z przyczyn leżących po stronie podmiotu leczniczego usługa nie może być zrealizowana, kwota zadatku podlega zwrotowi w pełnej w wysokości w terminie 7 dni od dnia poinformowania pacjenta o zaistniałej sytuacji.

 

Regulamin do pobrania